განუსაზღვრელი არტიკლი

 

განუსაზღვრელ არტიკლს აქვს 2 ფორმა: a და an

განუსაზღვრელი არტიკლი წარმოიშვა რიცხვითი სახელისგან one და ამიტომ იხმარება მხოლოდ მხოლობით რიცხვში. მას მრავლობითი რიცხვი არ გააჩნია.

განუსაზღვრელი არტიკლი იხმარება: