განსაზღვრული არტიკლი

განსაზღვრული არტიკლია: The. იგი წარმოიშვა ჩვენებითი ნაცვალსახელისგან This/That და იხმარება როგორც მხოლობით, ასევე მრავლობით რიცხვში: The book – the books.

განსაზღვრული არტიკლი იხმარება, როდესაც საგანზე ვლაპარაკობთ მეორედ, ე.ი უკვე ვახსენეთ იგი და ეს საგანი ჩვენთვის ნაცნობი და განსაზღვრულია: I have a book, the book is interesting.

განსაზღვრული არტიკლი იხმარება: