ნულოვანი არტიკლი

ნულოვანი არტიკლი ნიშნავს არტიკლის არ ქონას (ანუ არსებით სახელს არტიკლის გარეშე)

არტიკლი არ იხმარება: