აწმყო სრული - Present Perfect

Present Perfect-ს ვიყენებთ ისეთ მოვლენაზე საუბრისას, რომელსაც ვახსენებთ ახლა,ლაპარაკის დროს, მაგრამ მოხდა და დასრულდა წარსულში. და გამოიყენება ზმნის მესამე ფორმა.

მაგალითად, ვლაპარაკობთ წარსულ მოვლენებზე:

We’ve  been in Georgia two years ago.  ჩვენ ვიყავით საქართველოში 2 წლის წინ.

I have broken my phone! მე გავტეხე ჩემი ტელეფონი!

ამ დროის გამოყენებისას ხშირად იხმარება სიტყვები: already-უკვე; just-უკვე/ეხლახანს და yet -ჯერ, რომელიც გამოიყენება მხოლოდ კითხვით და უარყოფით წინადადებებში.

მაგალითად:
I’ve just discovered new theory in Physics!  ეხლახანს ახალი თეორია აღმოვაჩინე ფიზიკაში.
I’ve not discovered anything important yet. მნიშვნელოვანი, ჯერ არაფერი არ აღმომიჩენია.
She has already studied  piano lessons. მან უკვე ისწავლა პიანინოს გაკვეთილები.
Have you  spoken to him yet? მას უკვე ელაპარაკე?

ეს დრო გამოიყენება უფრო შორეულ მოვლენებზე საუბრისასაც,მაგალითად:

I have been to Moscow  a lot of years ago.მე ვიყავი მოსკოვში დიდი ხნის წინათ

შორეულ მოვლენებზე საუბრისას გამოიყენება სიტყვები: ever(კითხვითში) და never(უარყოფითში)

მაგალითად:
I have never been in any foreign counties! მე არასდროს ვყოფილვარ სხვა ქვეყანაში!
Have you ever been in any foreign counties?  ყოფილხარ როდესმე სხვა ქვეყანაში?
I have never read any book and I am ashamed.
Has she ever spoken to you about her?