რიცხვები

10 =101       100=102      1000=103        1 000 000 =106  მილიონი  
1 000 000 000 =109  მილიარდი 
1 000 000  000 000 =1012  ტრილიონი         
1 000 000  000 000 000 =1015    კვადრილიონი
1 000 000  000 000 000 000 =1018  კვინტილიონი   
1 000 000 000 000 000 000 000 =1021  სექსტილიონი
1 000 000 000  000 000 000 000 000=1024  სეპტილიონი
1 000 000 000  000 000 000 000 000 000=1027  ოკტალიონი
1 000 000 000  000 000 000 000 000 000 000=1030    ნონალიონი
1 000 000 000  000 000 000 000 000 000 000 000=1033    დეკალონი
1 000 000 000  000 000 000 000 000 000 000 000 000=1036    ენდეკალონი
1 000 000 000  000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 =1039    დოდეკალონი
 
ნატურალური რიცხვები თვლის შედეგად მიღებული რიცხვებია. აღინიშნება  N ასოთი.     N={1; 2; 3; ....}    
 
ნატურალური რიცხვებისა და  O-ის გაერთიანებას არაუარყოფით მთელ რიცხვთა სიმრავლე ეწოდება და აღინიშნება   Z ასოთი.
 
ნატურალურ  რიცხვებს, მის მოპირდაპირე რიცხვებს და ნულს მთელი რიცხვები ეწოდება და აღინიშნება   Z ასოთი.