საერთო გამყოფი,ჯერადი.

რამდენიმე რიცხვის საერთო გამყოფი არის ისეთი რიცხვი რომელიც მათ ყველას სათითაოდ ჰყოფს უნაშთოდ.

რამოდენიმე რიცხვის უდიდესი საერთო გამყოფი ეწოდება ისეთ რიცხვს რომელიც უდიდესია მათ საერთო გამყოფებს შორის.

ორი რიცხვი ურთიერთმარტივია თუ მათი უდიდეს საერთო გამყოფს წარმოადგენს ერთი.

რაიმე a რიცხვის გამყოფი ეწოდება b რიცხვს თუ b a-ზე უნაშთოდ იყოფა.

რამოდენიმე რიცხვის საერთო ჯერადი ეწოდება რიცხვს რომელიც უნაშთოდ იყოფა ამ რიცხვებზე.