არასრული დომინირება

არასრული დომინირების დროს დომინანტური ნიშან თვისება ბოლომდე ვერ თრგუნავს რეცესიულ ნიშანთისებას და შთამომავლობაში მივიღებთ შუალედურ ნიშანთვისებას. მაგ., თეთრი (aa) ვარდისფერი (AA) ვარდების შეჯვარებით სთამომავლობაში მივიღებთ არა წითელ არამედ ვარდისფერ ვარდებს (Aa).  ხოლო მათი შეჯვარებით გვექნება არა 3:1 დათიშვა არამედ1:2:1. არასრული დომინირების დროს გენოტიპური და ფენოტიპური დათშვა ემთხვევა ერთმანეთს.