ზმნის მხოლობითი და მრავლობითი რიცხვი

ბავშვი ცურავს
ცურავს არის ზმნა, რომელიც აღნიშნავს ერთი ბავშვის მოქმედებას.

ბავშვები ცურავენ.
ცურავენ არის ზმნა, რომელიც აღნიშნავს ერთზე მეტი, მრავალი ბავშვის მოქმედებას.

მამალი ყივის, მამლები ყივიან.

ზმნა ყივის მხოლობით რიცხვშია. ზმნა ყივიან მრავლობით რიცხვშია. ამრიგად, ცურავს და ყივის მხოლობით რიცხვშია. ცურავენ და ყივიან მრავლობით რიცხვშია.