1.7 გენეტიკური კოდი და ცილის ბიოსინთეზი

https://www.youtube.com/watch?v=Ikq9AcBcohA

https://www.herzen.spb.ru/img/files/zoolog/Prezentaciya_Nukleinovaie_kislotai.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=TNKWgcFPHqw

https://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/dna-strand

https://www.herzen.spb.ru/img/files/zoolog/Prezentaciya_Nukleinovaie_kislotai.pdf

https://slideplayer.es/slide/5561510/