2005

უნარები I
უნარები II
უნარები III
უნარები IV
ინგლისური I
ინგლისური II

2006

უნარები I
უნარები II
უნარები III
უნარები IV
ინგლისური I
ინგლისური II

2007

უნარები I
უნარები II
უნარები III
უნარები IV
უნარები V
უნარები რუსულად
ინგლისური I
ინგლისური II
ქართული ენა და ლიტერატურა I
ქართული ენა და ლიტერატურა II
ქართული ენა და ლიტერატურა III
ქართული ენა და ლიტერატურა IV
მათემატიკა I
მათემატიკა II
მათემატიკა რუსულად

2008

უნარები I
უნარები II
უნარები III
უნარები IV
უნარების პასუხები
ინგლისური I
ინგლისური II
ქართული ენა და ლიტერატურა I
ქართული ენა და ლიტერატურა II
ქართული ენა და ლიტერატურა III
მათემატიკა
რუსული
გერმანული
ფრანგული
ისტორია

2009

უნარები I
უნარები II
უნარები III
უნარები IV
უნარები სტუდენტური
სტუდნეტური უნარები რუსულად
უნარები რუსულად
ინგლისური I
ინგლისური II
ინგლისური III
ქართული ენა და ლიტერატურა I
ქართული ენა და ლიტერატურა II
ქართული ენა და ლიტერატურა III
ქართული ენა და ლიტერატურა IV
რუსული II
რუსული I
მათემატიკა I
მათემატიკა II
მათემატიკა რუსულად
საბუნებისმეტყველო
ისტორია
ლიტერატურა
გეოგრაფია

2010

უნარები I
უნარები II
უნარები III
უნარები IV
უნარები V
უნარები რუსულად I
უნარები რუსულად V
ქართული ენა და ლიტერატურა I
ქართული ენა და ლიტერატურა II
ქართული ენა და ლიტერატურა III
ქართული ენა და ლიტერატურა IV
ინგლისური I
ინგლისური II
ინგლისური III
რუსული I
რუსული II
მათემატიკა I
მათემატიკა II
მათემატიკა რუსულად
გერმანული
ფრანგული
ქიმია
ბიოლოგია
ფიზიკა
გეოგრაფია
ლიტერატურა
ისტორია I
ისტორია II

2011

უნარები I
უნარები II
უნარები III
უნარები IV
უნარები რუსულად
ქართული ენა და ლიტერატურა I
ქართული ენა და ლიტერატურა II
ქართული ენა და ლიტერატურა III
ქართული ენა და ლიტერატურა IV
ინგლისური I
ინგლისური II
ინგლისური III
მათემატიკა I
მათემატიკა II
მათემატიკა რუსულად
ისტორია I
ისტორია II
ისტორია რუსულად
გერმანული
ისტორია I
ისტორია II
ისტორია რუსულად
ლიტერატურა
რუსული

2012

უნარები (მათემატიკური) I
უნარები (ვერბალური) I
უნარები (მათემატიკური) II
უნარები (ვერბალური) II
უნარები (მათემატიკური) III
უნარები (ვერბალური) III
უნარები (მათემატიკური) IV
უნარები (ვერბალური) IV
უნარები (მათემატიკური) რუსულად
უნარები (ვერბალური) რუსულად
უნარების პასუხები
ქართული ენა და ლიტერატურა I
ქართული ენა და ლიტერატურა II
ქართული ენა და ლიტერატურა III
ქართული ენა და ლიტერატურა IV
ქართული ენა და ლიტერატურა - პასუხები
ქართული ენა და ლიტერატურა - შეფასების სქემა
მათემატიკა I
მათემატიკა II
მათემატიკა რუსულად
მათემატიკის პასუხები
ინგლისური I
ინგლისურის პასუხები I
ინგლისური II
ინგლისურის პასუხები II
ინგლისური III
ინგლისურის პასუხები III
რუსული
რუსულის პასუხები
ფრანგული
ფრანგულის პასუხები
გერმანული
გერმანულის პასუხები
ისტორია I
ისტორია რუსულად I
ისტორიის პასუხები I
ისტორია II
ისტორიის პასუხები II
გეოგრაფია
გეოგრაფია რუსულად
გეოგრაფიის შეფასების სქემა
ბიოლოგია
ბიოლოგია რუსულად
ბიოლოგიის პასუხები
ქიმია
ქიმია რუსულად
ქიმიის პასუხები
ფიზიკა
ფიზიკა რუსულად
ფიზიკის შეფასების სქემა
ლიტერატურა
ლიტერატურის პასუხები
ლიტერატურის შეფასების სქემა

2013

უნარები II
უნარები III
უნარები IV
უნარები რუსულად
უნარები სომხურად
უნარები აზერბაიჯანულად
აფხაზური
მათემატიკა I
მათემატიკა II
მათემატიკა რუსულად I
ინგლისური I
ინგლისური II
ინგლისური III
ფრანგული
გერმანული
რუსული
ისტორია I
ისტორია II
გეოგრაფია
გეოგრაფია რუსულად
ლიტერატურა
ბიოლოგია
ფიზიკა
ქიმია

2014

უნარები I
უნარები II
უნარები III
უნარები IV
უნარები რუსულად
უნარები სომხურად
უნარები აზერბაიჯანულად
უნარების პასუხები
მათემატიკა I
მათემატიკა II
მათემატიკა რუსულად
ქართული ენა და ლიტერატურა I
ქართული ენა და ლიტერატურა II
ქართული ენა და ლიტერატურა III
ქართული ენა და ლიტერატურა IV
ქართული ენა და ლიტერატურა - შეფასების სქემა
აფხაზური ენა და შეფასების სქემა
ინგლისური I
ინგლისური II
ინგლისური III
ინგლისურის პასუხები
გერმანული
გერმანულის პასუხები
ფრანგული
ფრანგულის პასუხები
რუსული
რუსულის პასუხები
ლიტერატურა
ლიტერატურის შეფასების სქემა
გეოგრაფია I
გეოგრაფიის შეფასების სქემა და სწორი პასუხები I
გეოგრაფია II
გეოგრაფიის შეფასების სქემა და სწორი პასუხები II
გეოგრაფია რუსულად
ისტორია I
ისტორია II
ქიმია
ბიოლოგია
ბიოლოგია რუსულად
ფიზიკა
ფიზიკა რუსულად
ხელოვნება
ხელოვნება რუსულად
ხელოვნების შეფასების სქემა

2015

უნარები I
უნარები II
უნარები III
უნარები IV
უნარები რუსულად
უნარები ინგლისურად
უნარები სომხურად
უნარები აზერბაიჯანულად
უნარების სწორი პასუხები
ქართული ენა და ლიტერატურა I
ქართული ენა და ლიტერატურა II
ქართული ენა და ლიტერატურა III
ქართული ენა და ლიტერატურა IV
ქართული ენა და ლიტერატურა - შეფასების სქემა
აფხაზური ენა და შეფასების სქემა
ლიტერატურა
ლიტერატურის შეფასების სქემა
ინგლისური I
ინგლისური II
ინგლისური III
ინგლისურის პასუხები
გერმანული
გერმანულის პასუხები
ფრანგული
რუსული
რუსულის პასუხები
თემის შეფასების სქემა
წერილის შეფასების სქემა
გეოგრაფია I
გეოგრაფიის პასუხები I
გეოგრაფია II
გეოგრაფიის პასუხები II
გეოგრაფია რუსულად
ისტორია I
ისტორიის პასუხები I
ისტორია II
ისტორიის პასუხები II
ისტორია რუსულად
მათემატიკა I
მათემატიკის პასუხები I
მათემატიკა II
მათემატიკის პასუხები II
მათემატიკა რუსულად
მათემატიკა რუსულად - პასუხები
მათემატიკა ინგლისურად
მათემატიკა ინგლისურად - პასუხები
ფიზიკა
ფიზიკის პასუხები
ფიზიკა რუსულად
ფიზიკა რუსულად - პასუხები
სამოქალაქო
სამოქალაქო რუსულად
სამოქალაქოს პასუხები
ხელოვნება
ხელოვნების პასუხები
ქიმია ქართულად
ქიმია ინგლისურად
ქიმია რუსულად
ქიმიის პასუხები
ბიოლოგია
ბიოლოგია რუსულად
ბიოლოგიის პასუხები

2016

უნარები (ვერბალური) I
უნარები (მათემატიკური) I
უნარების პასუხები I
უნარები (ვერბალური) II
უნარები (მათემატიკური) II
უნარების პასუხები II
უნარები (ვერბალური) III
უნარები (მათემატიკური) III
უნარების პასუხები III
უნარები IV
უნარები (მათემატიკური) IV
უნარების პასუხები IV
უნარები (ვერბალური) ინგლისურად
უნარები (მათემატიკური) ინგლისურად
უნარები (ვერბალური) აზერბაიჯანულად
უნარები (მათემატიკური) აზერბაიჯანულად
უნარები (ვერბალური) სომხურად
უნარები (მათემატიკური) სომხურად
უნარები (ვერბალური) რუსულად
უნარები (მათემატიკური) რუსულად
ქართული ენა და ლიტერატურა I
ქართული ენა და ლიტერატურა II
ქართული ენა და ლიტერატურა III
ქართული ენა და ლიტერატურა IV
ქართული ენა და ლიტერატურა - შეფასების სქემა
ინგლისური I
ინგლისური II
ინგლისური III
ინგლისური IV
ფრანგული
ფრანგულის პასუხები
გერმანული
გერმანულის პასუხები
რუსული I
რუსული II
რუსულის პასუხები
თემის შეფასების სქემა
წერილის შეფასების სქემა
აფხაზური
სამოქალაქო
სამოქალაქო რუსულად
სამოქალაქოს შეფასების სქემა
მათემატიკა
მათემატიკა რუსულად
მათემატიკა ინგლისურად
მათემათიკის შეფასების სქემა
გეოგრაფია I
გეოგრაფია II
გეოგრაფია რუსულად
გეოგრაფიის შეფასების სქემა I
გეოგრაფიის შეფასების სქემა II
ისტორია I
ისტორია II
ისტორია რუსულად
ისტორიის შეფასების სქემა I
ისტორიის შეფასების სქემა II
ლიტერატურა
ლიტერატურის შეფასების სქემა
ბიოლოგია
ბიოლოგია რუსულად
ბიოლოგიის შეფასების სქემა
ქიმია
ქიმია რუსულად
ქიმიის შეფასების სქემა
ხელოვნება
ხელოვნების შეფასების სქემა
ფიზიკა
ფიზიკა რუსულად
ფიზიკის შეფასების სქემა

2017

ქართული ენა და ლიტერატურა I
ქართული ენა და ლიტერატურა II
ქართული ენა და ლიტერატურა III
ქართული ენა და ლიტერატურა IV
ქართული ენა და ლიტერატურა - შეფასების სქემა
უნარები I
უნარების პასუხები I
უნარები II
უნარების პასუხები II
უნარები III
უნარების პასუხები III
უნარები IV
უნარების პასუხები IV
უნარები აზერბაიჯანულად
უნარები სომხურად
უნარები რუსულად
უნარები ოსურად
ინგლისური I
ინგლისური II
ინგლისური III
ინგლისური IV
ინგლისურის პასუხები
ფრანგული
ფრანგულის პასუხები
გერმანული
გერმანულის პასუხები
რუსული I
რუსული II
რუსულის პასუხები
თემის შეფასების სქემა
წერილის შეფასების სქემა
გეოგრაფია I
გეოგრაფიის პასუხები I
გეოგრაფია II
გეოგრაფიის პასუხები II
გეოგრაფია რუსულად
მათემატიკა
მათემატიკა რუსულად
მათემატიკის პასუხები
ლიტერატურა
ლიტერატურის შეფასების სქემა
ისტორია II
ისტორია I
ისტორია რუსულად
ისტორიის პასუხები I
ისტორიის პასუხები II
ბიოლოგია
ბიოლოგიის პასუხები
ბიოლოგია რუსულად
ქიმია
ქიმია რუსულად
ქიმიის პასუხები და შეფასების სქემა
სამოქალაქო
სამოქალაქო რუსულად
სამოქალაქოს პასუხები
ხელოვნება
ხელოვნების პასუხები
ფიზიკა
ფიზიკა რუსულად
ფიზიკის პასუხები
ინგლისურის ტესტის ნიმუში
გერმანულის ტესტის ნიმუში
ფრანგულის ტესტის ნიმუში
რუსულის ტესტის ნიმუში
ნიმუშების პასუხები

2018

ახალი ანალოგიების ნიმუში I
ახალი ანალოგიების ნიმუში II
ქართული ენის ესეს შეფასების კრიტერიუმი
ქართული ენა და ლიტერატურა I
ქართული ენა და ლიტერატურა II
ქართული ენა და ლიტერატურა III
ქართული ენა და ლიტერატურა IV
ქართული ენის და ლიტერატურის პასუხები
უნარები I
უნარები II
უნარები III
უნარები IV
უნარები აზერბაიჯანულად
უნარები სომხურად
უნარები რუსულად
უნარები ოსურად
უნარების პასუხები
ინგლისური I
ინგლისური II
ინგლისური III
ინგლისური IV
ინგლისურის პასუხები
ფრანგული
ფრანგულის პასუხები
გერმანული
გერმანულის პასუხები
რუსული
რუსულის პასუხები
თემის შეფასების სქემა
მათემატიკა
მათემატიკის პასუხები
გეოგრაფია I
გეოგრაფია II
გეოგრაფიის პასუხები I
გეოგრაფიის პასუხები II
ისტორია I
ისტორია II
ისტორიის პასუხები I
ისტორიის პასუხები II
ლიტერატურა
ლიტერატურის პასუხები
ბიოლოგია
ბიოლოგიის პასუხები
სამოქალაქო
სამოქალაქოს პასუხები
ხელოვნება
ხელოვნების პასუხები
ქიმია
ქიმიის პასუხები
ფიზიკა
ფიზიკის პასუხები

2019

გეოგრაფიის ნიმუში
ქართული ენის და ლიტერატურის ნიმუში
ლიტერატურის ნიმუში
მხატვრული ტექსტის ანალიზის შეფასების კრიტერიუმები
ქართული ენა და ლიტერატურა I
ქართული ენა და ლიტერატურა II
ქართული ენა და ლიტერატურა III
ქართული ენა და ლიტერატურა IV
ოსური ენა
აფხაზური
აფხაზური და ოსური ენების შეფასების სქემები
უნარები I
უნარები II
უნარები III
უნარები IV
უნარები აზერბაიჯანულად
უნარები სომხურად
უნარები რუსულად
უნარების პასუხები
მათემატიკა
მათემატიკის პასუხები
ინგლისური I
ინგლისური II
ინგლისური III
ინგლისური IV
ინგლისურის პასუხები
ფრანგული
ფრანგულის პასუხები
გერმანული
გერმანულის პასუხები
რუსული
რუსულის პასუხები
თემის შეფასების სქემა
წერილის შეფასების სქემა
ქიმია
ქიმიის პასუხები
ბიოლოგია
ბიოლოგიის პასუხები
ხელოვნება
ხელოვნების შეფასების სქემა
ისტორია I
ისტორია II
ისტორიის შეფასების სქემა I
ისტორიის შეფასების სქემა II
გეოგრაფია I
გეოგრაფიის პასუხები I
გეოგრაფია II
გეოგრაფიის პასუხები II
ტოფოგრაფიული რუკა
სამოქალაქო
სამოქალაქოს შეფასების სქემა
ლიტერატურა
ლიტერატურის შეფასების სქემა
ფიზიკა
ფიზიკის შეფასების სქემა

2020

ბიოლოგია
ბიოლოგია - პასუხები
გეოგრაფია
გეოგრაფია - შეფასების სქემა
გერმანული ენა
გერმანული ენა - პასუხები
გერმანული ენა - მოსმენა
ზოგადი უნარები - ქართულად
ზოგადი უნარები - პასუხები ქართულად
ზოგადი უნარები - სომხურად
ზოგადი უნარები - პასუხები სომხურად
ზოგადი უნარები - აზერბაიჯანულად I ვარიანტი
ზოგადი უნარები - აზერბაიჯანულად II ვარიანტი
ზოგადი უნარები - აზერბაიჯანულად III ვარიანტი
ზოგადი უნარები - რუსულად
ზოგადი უნარები - პასუხები რუსულად
ზოგადი უნარები - პასუხები აზერბაიჯანულად
ინგლისური ენა I ვარიანტი
ინგლისური ენა II ვარიანტი
ინგლისური ენა III ვარიანტი
ინგლისური ენა VI ვარიანტი
ინგლისური ენა V ვარიანტი
ინგლისური ენა VI ვარიანტი
ინგლისური ენა - პასუხები
ისტორია I ვარიანტი
ისტორია II ვარიანტი
ისტორია III ვარიანტი
ისტორია VI ვარიანტი
ისტორია - შეფასების სქემა - I ვარიანტი
ისტორია - შეფასების სქემა - II ვარიანტი
ისტორია - შეფასების სქემა - III ვარიანტი
ისტორია - შეფასების სქემა - IV ვარიანტი
ლიტერატურა
ლიტერატურა - შეფასების სქემა
მათემატიკა I ვარიანტი
მათემატიკა II ვარიანტი
მათემატიკა - პასუხები - I ვარიანტი
მათემატიკა - პასუხები - II ვარიანტი
რუსული ენა I ვარიანტი
რუსული ენა II ვარიანტი
რუსული ენა - პასუხები
სამოქალაქო განათლება
სამოქალაქო განათლება - შეფასების სქემა
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება - პასუხები
უცხოური ენები - წერილის შეფასების სქემა
უცხოური ენები - თემის შეფასების სქემა
ფიზიკა
ფიზიკა - პასუხები
ფრანგული ენა
ფრანგული ენა - პასუხები
ქართული ენა და ლიტერატურა I ვარიანტი
ქართული ენა და ლიტერატურა II ვარიანტი
ქართული ენა და ლიტერატურა III ვარიანტი
ქართული ენა და ლიტერატურა VI ვარიანტი
ქართული ენა და ლიტერატურა V ვარიანტი
ქართული ენა და ლიტერატურა VI ვარიანტი
ქართული ენა და ლიტერატურა - შეფასების კრიტერიუმები
ქიმია
ქიმია - შეფასების სქემა

2021

ბიოლოგია I ვარიანტი
ბიოლოგია II ვარიანტი
ბიოლოგია -შეფასების სქემა - I ვარიანტი
ბიოლოგია - შეფასების სქემა - II ვარიანტი
გეოგრაფია I ვარიანტი
გეოგრაფია II ვარიანტი
გეოგრაფია - შეფასების სქემა - I ვარიანტი
გეოგრაფია - შეფასების სქემა - II ვარიანტი
გერმანული ენა I ვარიანტი
გერმანული ენა II ვარიანტი
გერმანული ენა - პასუხები
ზოგადი უნარები - აზერბაიჯანულად - ვარიანტი I
ზოგადი უნარები - აზერბაიჯანულად - ვარიანტი II
ზოგადი უნარები - აზერბაიჯანულად - ვარიანტი III
ზოგადი უნარები - რუსულად
ზოგადი უნარები - სომხურად
ზოგადი უნარები - ქართულად - ვარიანტი IV
ზოგადი უნარები - ქართულად
ზოგადი უნარები - პასუხები აზერბაიჯანულად
ზოგადი უნარები - პასუხები რუსულად
ზოგადი უნარები - პასუხები სომხურად
ინგლისური ენა I ვარიანტი
ინგლისური ენა II ვარიანტი
ინგლისური ენა III ვარიანტი
ინგლისური ენა IV ვარიანტი
ინგლისური ენა V ვარიანტი
ინგლისური ენა VI ვარიანტი
ინგლისური ენა VII ვარიანტი
ინგლისური ენა - პასუხები
ისტორია II ვარიანტი
ისტორია III ვარიანტი
ისტორია - შეფასების სქემა - IV ვარიანტი
ისტორია IV ვარიანტი
ისტორია V ვარიანტი
ისტორია - შეფასების სქემა - I ვარიანტი
ისტორია I ვარიანტი
ისტორია - შეფასების სქემა - V ვარიანტი
ისტორია - შეფასების სქემა - II ვარიანტი
ისტორია - შეფასების სქემა - III ვარიანტი
ქართული ენა და ლიტერატურა I ვარიანტი
ლიტერატურა - შეფასების სქემა - I ვარიანტი
ფიზიკა - II ვარიანტი
ფიზიკა - შეფასების სქემა - II ვარიანტი
ფრანგული ენა - პასუხები
ლიტერატურა - შეფასების სქემა - II ვარიანტი
ლიტერატურა - I ვარიანტი
ლიტერატურა - II ვარიანტი
მათემატიკა I ვარიანტი
მათემატიკა II ვარიანტი
მათემატიკა III ვარიანტი
მათემატიკა - შეფასების სქემა - III ვარიანტი
მათემატიკა - შეფასების სქემა - I ვარიანტი
მათემატიკა - შეფასების სქემა - II ვარიანტი
ოსური ენა
ოსური ენა - შეფასების სქემა
რუსული ენა I ვარიანტი
რუსული ენა II ვარიანტი
რუსული ენა III ვარიანტი
რუსული ენა - პასუხები
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება - I ვარიანტი
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება - II ვარიანტი
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება - შეფასების სქემა - I ვარიანტი
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება - შეფასების სქემა - II ვარიანტი
უცხოური ენები - წერილის შეფასების სქემა
უცხოური ენები - თემის შეფასების სქემა
ფიზიკა - I ვარიანტი
ფიზიკა - შეფასების სქემა - I ვარიანტი
ფრანგული ენა
ქართული ენა და ლიტერატურა II ვარიანტი
ქართული ენა და ლიტერატურა III ვარიანტი
ქართული ენა და ლიტერატურა IV ვარიანტი
ქართული ენა და ლიტერატურა V ვარიანტი
ქართული ენა და ლიტერატურა VI ვარიანტი
ქართული ენა და ლიტერატურა - შეფასების სქემები და კრიტერიუმები
ქიმია I ვარიანტი
ქიმია II ვარიანტი
ქიმია I ვარიანტი - შეფასების სქემა
ქიმია II ვარიანტი - შეფასების სქემა